REGULAMIN

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Oficjalne dołączenie do Football Winners Academy następuje po wysłaniu formularza zgłoszeniowego i potwierdzeniu rejestracji Uczestnika przez Akademię.
 2. Wysłanie formularza zgłoszeniowego oznacza zaakceptowanie Regulaminu.
 3. Po potwierdzeniu rejestracji Zawodnika, obowiązkiem jest uiszczenie opłaty miesięcznej/pakietu treningowego oraz zakup stroju treningowego.
 4. Wpłaty dokonujemy do 5-go dnia każdego miesiąca (opłata za miesiąc z góry).
 5. Nieobecność na treningach nie wpływa na wysokość składki. (zwolnienie z opłaty w przypadku kontuzji dłuższej niż 30 dni).
 6. Warunkiem uczestniczenia w zajęciach Akademii jest brak przeciwskazań zdrowotnych. Każdy Uczestnik zobowiązany jest posiadać ważne badania lekarskie upoważniające do uprawiania sportu.
 7. Zajęcia w Akademii mają charakter pozalekcyjny i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie Uczestników ponoszą Opiekunowie.
 8. Wszyscy Uczestnicy zajęć zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia uprawniającego do wyczynowego uprawiania sportu.
 9. Każdy Uczestnik ma prawo do rezygnacji z członkostwa. Warunkiem rezygnacji jest przesłanie wiadomości drogą elektroniczną. W przeciwnym wypadku opłaty będą naliczane.
 10. Jeżeli rezygnacja z członkostwa zostanie złożona do 5-go dnia miesiąca Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty za bieżący miesiąc. W przypadku rezygnacji po 5-tym dniu miesiąca Uczestnik zobowiązany jest również do opłacenia składki członkowskiej za kolejny miesiąc.
 11. Jeżeli Uczestnik nie przestrzega Zasad Regulaminu ma prawo zostać usunięty z listy Członków Football Winners Academy.

 

Prawa i obowiązki Rodziców i Opiekunów

 1. Każdy z Opiekunów ma obowiązek zapoznania się z Regulamin oraz uszanowania jego postanowień.
 2. Opiekun zobowiązuje się do wypełnienia wszystkich formalności związanych z zapisem Uczestnika do Akademii: wysłanie formularza zgłoszeniowego, zakup sprzętu treningowego, wniesienia opłaty miesięcznej.
 3. Opiekun zobowiązuje się do zapewnienia opieki Uczestnikowi przed i po zajęciach treningowych, tym zapewnienie dowiezienia i odbioru Uczestnika.
 4. Podczas zajęć treningowych Opiekunowie powinni pozostawać poza terenem boisko oraz szatni (z wyłączeniem zajęć z projektu Football Winners Kids oraz Family).
 5. W trakcie zajęć (treningi oraz mecze) Opiekunowie zobowiązują się do kulturalnego zachowania. Na terenie obiektu sportowego obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów (w tym elektronicznych).
 6. W trakcie zajęć (treningi oraz mecze) Opiekunowie zobowiązani są do kulturalnego dopingu: brak instruowania Zawodników, akceptowanie decyzji Sędziego oraz Trenerów i nie obrażać Uczestników zajęć.
 7. W przypadku jakichkolwiek problemów i niejasności związanymi z funkcjonowaniem Akademii, Opiekunowie powinni indywidualnie zgłaszać się do Sztabu Szkoleniowego.
 8. Opiekunowie zobowiązani są do terminowego uiszczania opłat miesięcznych na konto Akademii.

Prawa i obowiązki uczestników

 1. Kluczowym obowiązkiem Uczestników jest godne reprezentowanie barw Akademii. Odnosi się to do postawy na boisku, jak i poza nim.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do regularnego udziału w zajęciach i podnoszeniu swoich umiejętności.
 3. W trakcie zajęć (trening i mecze) Uczestnicy powinni szanować Kolegów, Członków Sztabu Szkoleniowego Akademii, Opiekunów, Przeciwników oraz Sędziów.
 4. Uczestnicy mają bezwzględny zakaz palenia papierosów (w tym elektrycznych), spożywania alkoholu oraz niedozwolonych używek.
 5. Uczestnicy dbają o zdrowy i higieniczny tryb życia. W związku z tym do każdych zajęć mają być odpowiednio przygotowani (kompletny i czysty sprzęt treningowy), a po każdych zajęciach (jeżeli pozwalają na to warunki) biorą prysznic.
 6. Uczestnicy powinni być przygotowani do zajęć w szatni minimum 15 minut przed ich rozpoczęciem.
 7. Uczestnicy zobowiązani są 1 przed i po treningu oczekiwać w szatni na Trenera.
 8. Podstawą do występowania w jakichkolwiek meczach jest regularny udział w zajęciach, punktualność oraz odpowiednie zaangażowanie.
 9. Uczestnicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu treningowego i pomocy Trenerowi w rozkładaniu i znoszeniu go jeżeli nastąpi taka potrzeba.
 10. Uczestnicy mają bezzwłoczny obowiązek zgłaszania każdych dolegliwości zdrowotnych Trenerowi.
 11. Wszelka dodatkowa aktywność sportowa (Kadry Polski oraz Województwa, Rozgrywki Międzyszkolne, Obozy Sportowe) muszą być wcześniej konsultowane ze Sztabem Szkoleniowym.

Postanowienia Końcowe

 1. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy Regulamin ma prawo i obowiązek

rozstrzygać Dyrektor Akademii przy współpracy ze Sztabem Szkoleniowym.

 1. Akademia zastrzega sobie możliwość dokonania zmian Regulaminu. Opiekunowie oraz Uczestnicy poinformowani zostaną o wprowadzanych zmianach z zachowaniem co najmniej 14 dniowego wyprzedzenia.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

 

Zarząd oraz Sztab Szkoleniowy Football Winners Academy

 

Powyższe treści są autorskim tekstem Football Winners Academy.
Wszelkie kopiowanie jest niedozwolone. (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych)